2002/06/28

آقا این بلاگر از دیشب پدر منو در آورده. هیچی را منتشر نمی کنه

2002/06/27

چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
که اگر کنی، همه درد من به یکی نظاره دوا کنی